header

Voorwaarden voor inschrijving

Partijen
Inzenden en versturen van een inschrijfformulier naar Hafa ’s cool of het het invullen en online verzenden van het inschrijfformulier via de website van Hafa 's cool leidt tot het geven van een opdracht door degene die het formulier online instuurt (hierna ook te noemen opdrachtgever) aan Hafa 's cool. Er ontstaat een overeenkomst van opdracht op het moment dat de opdrachtgever van Hafa 's cool een bevestiging heeft ontvangen. Hafa 's cool behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren.

Opdracht
De opdracht bestaat uit het verzorgen van muziekonderwijs door docenten van Hafa 's cool aan de opdrachtgever zelf of aan (een) door de opdrachtgever door middel van het inschrijfformulier aan te wijzen cursist(en) (bijvoorbeeld leerlingen van een muziekvereniging of minderjarige kinderen). Minderjarige kinderen kunnen zichzelf niet inschrijven. Op het inschrijfformulier kan de opdrachtgever de aard en de omvang van de muzieklessen nader specificeren en aangeven wie de cursist(en) is/zijn.

Periode
Een cursusjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni. Dit is ook de looptijd van de overeenkomst. Inschrijven voor meerdere cursusjaren is niet mogelijk. Opdrachtgever dient dus elk jaar opnieuw voor een inschrijving zorg te dragen. Bij onvoldoende plaatsen neemt Hafa 's cool, bij tijdige inschrijving, de opdracht(en) van opdrachtgevers van het vorige jaar met voorrang aan.
Indien de opdrachtgever bij aanvang van het cursusjaar al weet dat de cursist(en) vanaf de tweede helft van het cursusjaar niet meer bij de ouders/verzorgers zal/zullen wonen, bijvoorbeeld in verband met studie, dan kan de opdrachtgever bij inschrijving verzoeken om deze overeenkomst voor de periode van 1 september t/m 31 januari aan te gaan.

Prijs lessen, leermiddelen en reiskosten docent
Op deze overeenkomst zijn de tarieven zoals gepubliceerd op de website van Hafa 's cool van toepassing. In de cursusprijs zijn kosten voor leermiddelen (zoals methodes) niet inbegrepen. De opdrachtgever/cursist moet zelf zorg dragen voor de benodigde materialen. Docenten van Hafa 's cool kunnen leermiddelen tegen betaling aanbieden aan de opdrachtgever/cursist(en).
In de cursusprijs zijn de reiskosten van de docenten niet inbegrepen. Deze komen voor rekening van de opdrachtgever, met een maximum van een vergoeding voor 35 kilometer per enkele reis.

Betaling
Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, ontstaat voor de opdrachtgever een plicht tot betaling.
Hafa 's cool stuurt een factuur naar de opdrachtgever. Deze factuur dient in 1 keer of in 10 maandelijkse termijnen te worden voldaan. Bij betaling in een keer dient het totale factuurbedrag voor de eerste les te zijn overgemaakt naar NL 95 INGB 0007919330 (Hafa 's cool). Bij betaling in 1 keer en minstens veertien dagen voor aanvang van de eerste les, ontvangt de opdrachtgever een korting van 5 euro. Bij betaling in 10 maandelijkse termijnen verstrekt de opdrachtgever via zijn/haar bank aan Hafa 's cool (NL 95 INGB 0007919330) een machtiging tot automatische incasso die geschiedt tot wederopzegging.

Overschrijding termijnen
Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt de opdrachtgever na twee weken een betalingsherinnering, waarbij de opdrachtgever de kans krijgt om binnen twee weken alsnog te betalen.
Mocht deze betaling uitblijven, dan kan Hafa 's cool aanmaningen sturen, waarbij 25 euro per aanmaning in rekening wordt gebracht. Na de tweede aanmaning kan Hafa 's cool de vordering uit handen geven, komen incassokosten voor rekening van de opdrachtgever en kan de cursist de toegang tot lessen ontzegd worden zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Tussentijdse inschrijving
Bij inschrijving na aanvang van de cursusperiode is de opdrachtgever niet gehouden om het cursusgeld voor de al verstreken muzieklessen te betalen. Bij inschrijving na 15 oktober worden per cursist € 15,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Annulering
Hafa 's cool behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren indien de belangstelling voor een bepaalde cursus onvoldoende is. Hiervan wordt aan de opdrachtgever mededeling gedaan. Al betaalde, niet ontvangen lessen worden terugbetaald.

Tussentijdse opzegging door opdrachtgever
De opdrachtgever kan de opdracht tussentijds opzeggen, als er een cursus van minstens 18 lessen is overeengekomen. Deze opzegging kan alleen plaatsvinden tegen het einde van de maand, rekening houdend met een opzegtermijn van 3 maanden. Bij tussentijdse opzegging ontvangt de opdrachtgever het eventueel al betaalde lesgeld retour over de periode na afloop van de overeenkomst.
Hafa 's cool stelt daartoe een afrekening op.
Daarnaast kan er tussentijds opgezegd worden in geval van langdurige ziekte van de cursist of verhuizing van de cursist naar een woonplaats van meer dan 10 kilometer buiten het werkgebied van Hafa ‘s cool.
In overige gevallen is tussentijdse opzegging door de opdrachtgever niet mogelijk.

Aanwezigheid bij lessen
De cursist is verplicht om op tijd bij de lessen aanwezig te zijn. Afwezigheid wegens ziekte of een andere reden dient de cursist tijdig bij de docent kenbaar te maken. Annulering van lessen wegens afwezigheid of op initiatief van de cursist leidt niet tot restitutie van lesgeld.
Als er echter meer dan vijf aaneengesloten lessen wegens langdurige ziekte van de cursist niet door konden gaan, ontvangt de opdrachtgever de cursusbijdrage voor de niet gegeven lessen retour, mits de cursist een verklaring van een arts overlegt waaruit de langdurige ziekte blijkt.

Ziekte docent
Als een docent ziek is, ontvangt de cursist of de opdrachtgever (zo mogelijk) tijdig bericht. Bij langdurige ziekte van een docent, wordt door de docent zelf zo spoedig mogelijk en in overleg met Hafa ‘s cool, een vervanger gezocht.

Lestijden en -dagen
Lestijden en -dagen worden bij aanvang van de cursus vastgesteld door de docent. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst kunnen lestijden en -dagen, in overleg tussen opdrachtgever en docent, worden aangepast. De lessen vinden plaats in de periode van de looptijd van deze overeenkomst.
Als bij de inschrijving gekozen is voor 10 individuele lessen, dan kunnen eventuele lessen die niet gepland zijn in de periode van de looptijd van deze overeenkomst nog gepland worden in het eerstvolgende cursusjaar. Daarna vervallen eventueel nog niet gegeven lessen.

Privacy
Tijdens activiteiten, cursussen, lessen, e.d. kunnen foto’s en of film worden gemaakt.
Met het accepteren van deze algemene voorwaarden verklaart de opdrachtgever zich akkoord met het eventueel gebruiken van de foto en of film voor publiciteit doeleinden van Hafa ‘s cool, tenzij de opdrachtgever vooraf schriftelijk aangeeft hier bezwaar tegen te maken.

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 

Inschrijven